Telishia “TJ” JohnsonMarriage & Family Therapy Intern